Privacyverklaring en cookieverklaring

Versie: januari 2018

 

MTF International B.V. (hierna genoemd: “YourVoIP”) vindt uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door YourVoIP toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens: 
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit YourVoIP zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker): 
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel YourVoIP zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van YourVoIP (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken: 
Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

2. Verschillende vormen van verwerking

YourVoIP kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

a. Ten eerste verwerkt YourVoIP de persoonsgegevens van:

  • haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties

Deze verwerking is voor YourVoIP noodzakelijk om:

  • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren;
  • relatiebeheer;
  • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers;
  • voor promotie- of marketingdoeleinden;
  • een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

In al deze gevallen is YourVoIP (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

b. Daarnaast kan YourVoIP persoonsgegevens verwerken voor derden.
Dit doen wij als ICT dienstverlener. YourVoIP is in dan de Verwerker van die persoonsgegevens. Omdat YourVoIP in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt YourVoIP afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens YourVoIP verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

3. Wat voor gegevens verwerkt YourVoIP en op welke manier

Wat voor gegevens YourVoIP verwerkt, is afhankelijk van haar rol. Zoals in punt 2 aangegeven is er verschil tussen de situatie waarin YourVoIP zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

YourVoIP alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft (zie punt 2a). Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten:

Alle medewerkers van YourVoIP hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt YourVoIP derden in om persoonsgegevens te verwerken. Met deze derde partijen sluit YourVoIP altijd een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij YourVoIP. YourVoIP blijft in dat geval verantwoordelijk.

YourVoIP verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
Van de gegevens in punt 2b weet YourVoIP veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Doordat in dit geval YourVoIP slechts de gegevens verwerkt, zonder Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn. YourVoIP heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het YourVoIP datacenter heeft geplaatst. De data is immers versleuteld naar YourVoIP verzonden. YourVoIP biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met de verwerkingsverantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft YourVoIP hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

4. Verwerkt YourVoIP ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

YourVoIP verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat YourVoIP bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

5. Kan ik zien welke persoonsgegevens YourVoIP van mij verwerkt?

Als YourVoIP de Verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, kan YourVoIP op uw verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die YourVoIP over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij YourVoIP. YourVoIP geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de YourVoIP dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht YourVoIP dit in dat geval toe.

6. Het gebruik van cookies

YourVoIP maakt gebruik van:

JavaScripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestandjes met informatie over (o.a.) uw surfgedrag. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet bij YourVoIP opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Deze technieken hebben tot doel om het surfen op de website van YourVoIP makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van onze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen.

Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘analytics’.

Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Analytics: YourVoIP verzamelt statistieken van de gebruikers van onze websites. Deze informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.

7. Verstrekking aan derden

De door YourVoIP verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

8. Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. YourVoIP is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door YourVoIP, kunt u terecht bij de privacy functionaris van YourVoIP:

Telefoonnummer:  0488 745 050
E-mail:                      via het contactformulier

10. Kan YourVoIP deze privacy- en cookie-verklaring wijzigen?

Ja, de YourVoIP privacy- en cookie-verklaring kan van wijzigen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.